ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETŐ

A EE Hungary 2001 Kft.  számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a http://eehungary.hu/ (továbbiakban: honlap, Weblap, eehungary.hu) látogatóit:

 • a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról,
 • az adatkezelő(k) személyéről és adatairól,
 • a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és  gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,
 • valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. Felhasználó, ha a honlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor automatikusan elfogadja az ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a honlap látogatója / felhasználója között. A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.

ADATKEZELŐ

Az adatkezelés tekintetében jellemzően a Szolgáltató saját weboldalán, szerverén és technikai és szoftveres eszközein kezeli a Felhasználók adatait, azonban, a felhasználó gyorsabb és korszerűbb kiszolgálása érdekében az adatkezelésre vagy feldolgozásra olyan harmadik személy szolgáltatásait is igénybe veszi, mely harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Az Info törvény lényeges különbséget tesz (lásd később a fogalmaknál) adatkezelés, adatfeldolgozás és a 3. személynek való adattovábbítás között.

Adatkelező: EEHungary 2001 Kft.

Képviseli: Gál Krisztián

E-mail: eeh.kft@chello.hu

Székhely címe: 1147 Budapest, Lőcsei Utca 99.

Telefon: +36-30/427-27-51

Adószám: 12690134-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09698676

Bankszámlaszám:

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Budapest

Adatkezelési szám: NAIH- folyamatban.

NAIH megadott mail: NAIH- folyamatban.

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a http://eehungary.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2016. február 1-től visszavonásig. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

JOGALAP ÉS FOGALMAK

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint az Általános Felhasználási Feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. LÁSD I. sz melléklet vagy a NET JOGTÁRBAN.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 1. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 2. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 5. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 6. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 7. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának, regisztrációjának igénybevételével, annak kezdeményezésével adja meg és az ASZF és az adatkezelési szabályzatban részletesen is tájékozódhat. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőktől. A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele vagy megrendelés során külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az időszaki nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása. Felhasználó adatainak ajánlatkérési, megrendelési és vásárlási célú továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; Felhasználói tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása. Célja továbbá a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; rendelés, vásárlás, ajánlatkérés megkönnyítése, kedvezményt biztosító utalvány vásárlásának lehetővé tétele; a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a szállásadó Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés. A szolgáltató weblapszolgáltatással kapcsolatos adatkezelésen túl jellemzően 6 féle céllal kezel személyes adatokat:

 1. A reklám tartalmú illetve marketing célú megkeresések, regisztrációk: weboldali regisztráció, általános kapcsolatfelvétel, hírlevélre vagy levél formátumú haszonanyagra való feliratkozás, e-DM, ingyenes letöltésre regisztráció, egyedi adathoz hozzáférés, vagy meglévő adat módosítása, pl. login – weboldali tagi hozzáférés regisztráció, adatmódosítás, fel és leiratkozás), játék
 2. Megrendelés: fizetős szolgáltatásra való feliratkozás, shop vagy mini shop, kupon, vásárlás
 3. Árajánlatkérés, kalkuláció vagy telefonos kapcsolatfelvétel.
 4. Kutatás vagy véleményezés: adatlapok, űrlapok, tesztek, igényfelmérések önkéntes kitöltése.
 5. Tagság, vásárlói, ajánlói, követő közösség, beleértve a saját és Facebook szerű közösségi oldalakat, melyekben az elsődleges kapcsolattartáson túl, minden további adatmegadás önkéntes.
 6. Interneti vagy lokalitási adatok: hely, vásárlási szokás vagy linkre kattintás, időpont stb.

A KEZELT ADATOK

 • Általános marketing regisztráció, vagy letölthető anyag: felhasználó név/keresztnév és mail cím
 • Kibővített regisztráció vagy kapcsolatfelvétel: teljes név és mail cím, telefonszám
 • Megrendelés: A kibővített regisztráció mellett a számlázáshoz és szállításhoz, postázáshoz szükséges adatok.
 • Regisztrációs profil: Név és mail cím kötelezettség mellett, minden egyéb adat önkéntesen adható meg.
 • Árajánlatkérés: A kibővített regisztráció mellett az árajánlathoz, kalkulációhoz szükséges adatok önkéntes megadása. (Ilyenek lehetek az életkor, gyermekek száma, jövedelem, súly, méret stb.) A felhasználó az ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg a közvetítő szolgáltatatóval vagy a közvetített Partnerrel.
 • Értékelés, felmérés: Sikeres foglalás, utalványvásárlás, megrendelés teljesítése vagy egyes megjelenített termék vagy szolgáltatás bevezetése esetén, egy anonim módon is kitölthető kérdőívet küld vagy jelenít meg a Szolgáltató, melyben lehetőség van értékelést adni véleményt formálni. A Felhasználó által hozzáférhetővé tett – a szolgáltató által moderált – értékelések, vélemények – a Felhasználó döntésétől függően nevének és cím szerinti településének megjelölésével vagy név nélkül cím szerinti településének, vagy közösségi oldali azonosító megjelölésével – bárki számára nyilvánosan hozzáférhetőek.
 • Termékminta vagy szolgáltatás kipróbálás: A szolgáltató különbséget tesz webáruház és tesztvásárló shop (későbbekben minishop) között. Lásd II. sz melléklet.

ÁTIRÁNYÍTÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

ÁTIRÁNYÍTÁS:

Az oldalon megjelenő együttműködő Partnerek ajánlatai, hirdetései esetén: Amennyiben a szolgáltatónál elhelyezett bannerre, vagy linkre kattintva a felhasználó átirányításra kerül egy olyan weboldalra vagy webes felületre, melyet nem a szolgáltató kezel, akkor a felhasználó személyes adatai nem kerülnek továbbításra, csupán a kattintás azonosítója, ami a szolgáltató ajánlói kódja, vagy partneri azonosítója. Ezért, minden ilyen új felületen történő adatbekérés, regisztráció stb. során vegyék figyelembe az adott oldal adatkezelési szabályait és ÁSZF rendelkezéseit. A szolgáltató minden esetben körültekintően választja meg partnereit, de ennek ellenére nincs ráhatása és felelőssége. Minden ilyen új adatmegadáskor az új, a szolgáltatótól független adatkezelőként járnak el újabb regisztráció, megrendelés, ajánlatkérés, vásárlás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Árajánlat kérési vagy közvetített kapcsolat felvétel esetén: A szolgáltató a saját tevékenységei mellett un. közvetített szolgáltatásokat is elhelyez a weboldalán. Ez lehet a már említett linkkel való továbbítás, a szolgáltatónál elhelyezett regisztrációs felület, vagy árajánlatkérő űrlap. Ezen űrlapok esetében is általánosságban jellemző, hogy az adatkezelő maga végzi az adatkezelést és nem továbbít adatokat 3. személynek.

Nem számít adattovábbításnak, sem külső adatfeldolgozásnak, ha egy számításhoz egy 3. fél eszközét használja fel az adatkezelő, de az a számítást követően minden adatot azonnal megsemmisít, vagy eleve nem kerül be a 3. fél rendszerébe.

Egyes speciális szakértelmet igénylő árajánlatok, űrlapok kitöltésekor, tehát amennyiben az adatkezelői jogosultsága, végzettsége és feldolgozási eszközei vagy közvetlen az adatkezelő nevében eljáró szakértő munkatársai már nem elégségesek a megbízás megvalósítás érdekében, (pl. egy megrendelés paramétereit telefonon kell pontosítani, orvosi vagy jogi azaz személyes jellegű az egyéb információ) ez esetben az adatkezelő az adott űrlapnál hozzájárulást kér a 3. személynek való adattovábbításra vagy külön feltünteti az adatkezelési nyilatkozatában.

FOLYAMAT:

A Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg vagy manuális eszközökkel továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám és az adott számításhoz szükséges adatokat) és megjegyzését az árajánlat készítése céljából. Utalványvásárlás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az utalvány megrendelésével egyidejűleg továbbítja a vásárló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím) és megjegyzését, valamint egyéb rendelési adatait (csomag száma, kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, fizetőeszköz, stb.) a kedvezményes szállásajánlatot közvetítő Partner felé a vásárlás nyomon követése és utalvány küldése céljából. Minden ilyen adattovábbítás esetén a adatokat fogadó partnertől megköveteli az adatvédelmet és hogy az átadott adatokat kizárólag az adott árajánlat vagy adásvétel, megrendelés stb. kapcsán használhatja fel. Azt sem további félnek, sem egyéb reklámcélra a felhasználó hozzájárulása nélkül nem használhatja fel.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Megkeresés céljából kezelt adatok: A Szolgáltató visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. Hírlevél, e-DM, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.

Ügyfélszolgálat: A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig az együttműködő Partnerrel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett foglalással, utalványvásárlással és elfogadott ajánlattal, közvetlen vásárlásokkal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

ADATMÓDOSÍTÁS, TILTAKOZÁS

Regisztráció, tagság, ajánlatkérés, foglalás, vásárlás, rendelés során megadott adatok módosítását a Felhasználó elsősorban a saját maga által kezelt adatokban tud eleget tenni a kéréseknek, de amennyiben módja van rá segít a közvetített partnerek felé való ezen szándékú kérés továbbításában.  Előfordulhat olyan regisztrációs elem pl. azonosító szám, felhasználó név, ami nem módosítható, mert a rendszer nem tudná folytatni az adott személy töretlen kiszolgálását, de ez esetben már a regisztráció során tudomása lesz a felhasználónak. Ezen un. fix adatok is törölhetők a teljes adatokkal együtt.

Amennyiben a Felhasználó nem fix adat adatmódosítási szándékát a Szolgáltató felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen vagy amennyiben a tagságnak erre megfelelő platformot biztosítottunk pl. WP dasboard, akkor azt maga is meg tudja tenni.

A Szolgáltató a felhasználótól kapott értékeléseket, hozzászólásokat, a weboldal további felhasználók és a Szolgáltatás működtetése érdekében az felhasználó egyéb adatai törlése mellett is folyamatosan tárolja és elérhetővé teszi, azonban a tagnak lehetősége van vevőszolgálati mailben kérni, hogy tagsága törlésével, azt név nélkül tegye későbbiekben elérhetővé. Ez a kitétel nem vonatkozik a közösségi oldali like-k és hozzászólások és egyéb külső rendszereken történő kommentek törlésére, mert arra a szolgáltatónak nincs ráhatása.  A referencia, vélemény megadása önkéntes a EE Hungary 2001 Kft részére a termékekkel, tréningekkel, rendezvényekkel kapcsolatosan. A referenciát adó személy hozzájárul, hogy személyes véleménye (teljes nevével, vállalkozása nevével és honlapjával együtt) feltűntetésre kerüljön a EE Hungary 2001 Kft. érdekeltségi köreibe tartozó oldalakon, hírlevelekben, kampányokban, termékeken, és nyomtatott marketing anyagokon. A referenciát a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult használni. A referencia vélemény visszavonása esetén a Szolgáltató a már felhasznált referenciát anonimizálja, a személyes adatok eltávolításával, a monogram feltűntetésével. A Szolgáltató fenntartja az értékelések saját megfontolásból történő részleges törlésének, eltávolításának és visszautasításának jogát.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. Hírlevél, e-DM) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, eeh.kft@chello.hu –ra vagy a szolgáltató címére küldött levél útján lehetséges az adatbázisból való törlés.

A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – az eeh.kft@chello.hu email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól.

A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató csak a törvényben meghatározott esetekben kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat. (pl. megrendelés könyvelési adatai)

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a mindenkori weboldalon feltüntetett ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján vagy az adott hírlevél vagy Dm levél alján elhelyezett panaszelérhetőségen.

Ezek elsődleges esetei:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a mindenkori ügyfélszolgálati email címen, telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Igényérvényesítés

A korábban a Szolgáltató részére megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának az ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgáltatótól.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését. Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat

Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, foglalás, ajánlatkérés, csomagfoglalás, Hírlevél és e-DM feliratkozás, nyereményjáték regisztráció, utalványvásárlás) ideje, a látogató IP címe, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal. A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében böngésző cookie tárolja (pl. utolsó 5 megtekintett ajánlatot, a legutolsó oldalra lépés időpontját, a böngésző használt nyelvét, a használt pénznemet, ajánlói kódot, Hírlevél felugró ablak bezárását.) A böngésző cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban a Felhasználó nem fogja tudni ezt a kényelmi funkciót használni.

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket. A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon:http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k: A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az TIH-val. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen, harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Külső közvetítő szolgáltatók pl. Faceboook

A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Twitter, Facebook) Szolgáltató/adatkezelője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások (pl. Facebook által biztosított „Kérdezz, mi felelünk”) vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás Szolgáltató/adatkezelője jár el adatkezelőként.

A Szolgáltató Facebook elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató megfelelően irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban (http://www.facebook.com/settings?tab=applications) kezdeményezhető.

A Szolgáltató Facebook oldalán vagy a weboldalon  elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg. A Szolgáltató valamely Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

EGYÉB

TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a TIH az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a TIH nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

SZERZŐI JOGOK

Kijelentjük, hogy a EE Hungary 2001 Kft. (továbbiakban Szerző) birtokolja a http://eehungary.hu honlapon látható információkat, anyagok, könyveket, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Műveket).

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző előzetes írásos engedélyével lehet. A jelen feltétek tudomásulvételével a Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi  szabályozásnak és a honlap Üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A szerző alkalmazhat

 • nyílt forrású, teljesen free jogdíjas műveket
 • free, de csak a szerző feltüntetésével vagy forrás linkjével közölhető műveket, azonban ezek harmadlagos felhasználását az adott free jogot biztosító forrásnál kell kezdeményezni. Az ilyen mű az oldalról másolása és engedély nélküli használatát a free jogforrás birtokosa bünteti.
 • Ha a szerző forrás feltüntetésével mások írásaira hivatkozhat, de az nem az Műve.

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja: A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra: Az Üzemeltető nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. A Felhasználó saját maga felelős minden linkre kattintásért. Az Üzemeltető kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak a Felhasználónak. A TIH a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a TIH tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a http://eehungary.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2016. február 1-től visszavonásig. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.